Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZENIOWYCH

A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska

Warunki ogólne

 1. A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska wykonuje tłumaczenia pisemne/ustne zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przyjętymi dobrymi praktykami.
 2. A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować rzetelność i najwyższą jakość tłumaczenia, zarówno pod kątem terminologicznym, jak również stylistycznym i gramatycznym.
 3. Wszystkie tłumaczenia wykonywane są przez A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska wyłącznie po otrzymaniu od Zamawiającego potwierdzenia zlecenia w formie pisemnego lub elektronicznego zamówienia na daną usługę.
 4. Brak potwierdzenia złożenia zamówienia tłumaczenia zwalnia A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska z obowiązku wykonania usługi.
 5. A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska może odmówić przyjęcia zlecenia tłumaczenia bez podania przyczyny.

Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

 1. Tłumaczenia pisemne realizowane są wg obowiązującego cennika (dostępnego na stronie internetowej) dla jednej strony przeliczeniowej.
 2. Podstawą rozliczeń jest Cennik usług tłumaczeniowych A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska.
 3. Na potrzeby rozliczeń jedna strona rozliczeniowa oznaczać będzie 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń nieprzysięgłych oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń przysięgłych.
 4. Zlecenia realizowane są w trybie zwykłym, przyspieszonym i ekspresowym, w zależności od ustalonego terminu realizacji tłumaczenia i ilości stron przeliczeniowych.
  • tryb zwykły - do 5-6 stron przeliczeniowych w ciągu doby,
  • tryb przyspieszony - od 5-6 do 8-10 stron przeliczeniowych w ciągu doby,
  • tryb ekspresowy  - powyżej 8-10 stron przeliczeniowych w ciągu doby,
  • istnieje możliwość indywidualnej wyceny każdego zlecenia.
 5. W przypadku większych zleceń istnieje możliwość negocjacji ceny.
 6. Konkretny termin realizacji ustalany jest zawsze przed przyjęciem zlecenia.
 7. Zamawiający ma prawo odwołać realizację tłumaczenia w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający odwoła realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, wówczas będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną do momentu odwołania realizacji zlecenia oraz do zwrotu innych ewentualnych kosztów poniesionych przez A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska, a związanych z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług. Odwołanie realizacji tłumaczenia wymaga formy pisemnej.
 8. A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu powstałe wskutek niejasności bądź błędów w tekście oryginału.
 9. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia (netto) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.
 10. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia pozostają własnością A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska do chwili uregulowania przez Zamawiającego wszystkich należności z tytułu tłumaczenia na podstawie rachunku wystawionego przez A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska.
 11. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację w terminie trzech dni od momentu dostarczenia gotowego tłumaczenia przez A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska. Reklamacje muszą być zgłoszone pisemnie z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień. W przypadku uznania reklamacji za zasadne A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska dokona nieodpłatnie korekty tłumaczenia lub udzieli rabatu stosownie do zakresu uchybień w tłumaczeniu. Prawo do reklamacji nie obowiązuje w przypadku tłumaczeń realizowanych w trybie ekspresowym.

Poufność

Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.), wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Zamawiającego są traktowane, jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

 

Płatności

 1. Płatności za wykonane tłumaczenie pisemne realizowane są na podstawie rachunków wystawionych przez A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska w dniu zakończenia realizacji zlecenia. Płatność następuje przelewem na rachunek bankowy A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska: BZWBK o/Siedlce nr konta:13 1500 1663 1216 6008 5526 0000. Termin płatności standardowo wynosi 14 dni od dnia wystawienia rachunku.
 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w pkt. 1, A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska jest uprawnione do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 1% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki.

Postanowienia końcowe

 1. A.M. Tłumaczenia Magdalena Tokarska zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie świadczenia usług tłumaczeniowych, jak również w Cenniku usług tłumaczeniowych.
 2. Aktualna wersja Regulaminu oraz Cennika publikowana jest na stronie internetowej www.amtlumaczenia.pl.
 3. Udzielenie zlecenia tłumaczenia przez Zamawiającego oznacza pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
informacje adresowe biuro rachunkowe warszawa

A.M. TŁUMACZENIA MAGDALENA TOKARSKA

tel.: 501 134 463

ul. Repkowska 66
08-300 Sokołów Podlaski

informacje adresowe biuro rachunkowe warszawa